بولسا ,بو،لتو،س

قاتتى آشو^لإنعان باستق قزمه تکه له ردی سپرا سوگپ سوعپ تا جاتىر ه دی. تایاق جه پ جاتقانداردان ایته و^ر بره و^ قارسى شقتی او^ آقری. ول ، جو،درقياسا تو،رپ ، الگده ن نه گه مو،نشا تو^لانعانن سو،رادی. آیتقان ءو اجى : ه ش زات ویداعداي بولماي تو،ر عوي. منا مي دالادا تو،رالاپ قالعانمزدی کورنگز. کم بلاي بولار ده پ ویلاپ ه دی. تپتی جه تی ویقتاساق تا بو،ل پاله تو،سمزگه ده کرمه س ه دی. ه ندی نه استه و^ که ره ک ؟! وعان بره و^مز ءبو،ي ده دك : استنگ نأسرعا شاپقانی بو،لار بزده ردی جاترقایدی. ات سالىس پاتشا جول به ره ر ه مه س. سونمه ن بار - جوعمزدی تارکله و^ده ن ده تاینباسا که ره ک. آل باسقا کوشه ر جه ر ده بار ده پ آیتا آلمایمز - آو^. آتا مه که نمز ده جوق سنگایلی. باي - بايمزدان ويبايمز جاقسى ه كه ن ده مه سه ك ه كه ن. عالىمدار دان سو،راساق ، " پاتشا سوق بولسا کوزنگدی قسم ءجو،ر ؛ آقساق بولسا آیاعنگدی سلتپ باس " ده یدی. ه لدی بو،ل ندی ده پ تاستاپ قاشقانشا ولگه نشه تابان تره پ بالشبع کته ر مه ن شایقاسو^ ءتیس ه دی. مو،نداعی تو نگکه رس باستقتاری دا بو^نیز جه رگه پشاق سالعان نه مه له ر بولسا که ره ک. منالار دا وزده رنه ن وزگه نی مه نسنبه یدی ه که ن. تپتی ءوزده آن ده آیار ه مه س. سوندا بزده ي بوسقندار كمگه که ره ک؟! قازاقستانعا ورالمان بولا آلمایتن بولساق وسی جاعدايعا کونپ قو،داي تاعالادان تاعات په ن سایر تله ي به ره يك. " سابر تو،بى سارى آلتن "  ، منا جو،یه ده که له نگسز بولسا ، ءوزى آق تو،بنه جه ته ر. کوممو^نیسته ر ه لدنگ دنکه سن قو،رتپ ادراعانداي بو،ل دا قو،ردمعا كه ته ر آو^! زامان آقر بولعان جوق ءسرا.      

         

منبع اصلی مطلب : حاجي محمد شادكام
برچسب ها : بولسا ,بو،ل
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : تو،س