جانه قو،لدىقه رکىندىك جانه قو،لدىق

ه ريش فروم " ه ر كىندىكته ن به زو^ " ده گه ن كىتابىنده جاك^ا داو^ىرده ادامدار تىسقى وزبىرلاردان قو،تىلعان سوك^ ، ؤزىن قويارعا ورىن تاپپاي تىپىرشي باستادی ده یدی. ویتکه نی توک^ىره گىنده گی بو،کىل بايلانىستار و،زىلىپ جانىن ىشته گی قايناعان کو،ش جه گىده ي جه ي باستايدى. سوندىقتان ايته و^ىر ءبىر باسپانا ىزده يدى. مىسالى ، نازيسم - فاشیزم ورتا تاپقا سو،یه نه مه مله که تکه یه بولادی. کاپیتالیزم ده کوممو^نیزم ده وسىنداي قىرسىقتان امان ه مه س ه كه نىن ه سكه رو^ ابزال. توره شىلدىك ءتو،رلى ايلا - شارعىلارىمه ن قاراحالىقتى الداپ سو^لاپ ءوز قالاعانىن ىسته پ  اق جو،ر عوي. كوپشىلىك بيلىكتىگىله ر نه قىلىپ جاتىر ده پ باسىن دا قاتىرمايدى . بو،ل ادامسىماقتار ءومىر تو^رالى ويلاو^عا جاراماي جو،ره دى. شىنىندا ءومىر جاساو^دى جاسامپازدىق ده پ ساناو^ که ره ک. ده مه ک ، ته ک وزىنده گی قابىله تته ردى ايقىنداي العان جاندارعانا ؤز ته ک^ده سته رىنه  قوسىلا تىرشىلىك قىلادى. وزىنده ي ءبىر قاسقاعا تابىنىعان نه مه ؤمىر زايا بولىپ جو،ره به ره دى. مو،نداي تو،يىقتان شىعو^ ءو،شىن ه ش ته ك^ده سى جوق اللاعا سيىنو^ که ره ک. نه گه ده سه ک^ىز ، ول جاراتقان ءبىزده ردى ؤزىنده ي دارىندى جاراتىپتى. بو،ل اسا قامقور ه ره كه مه يىرىمدى بار قو،داي  قابىله تتى ايقىنداو^ جولدارىن دا كورسه تكه نىن قو،ران كارىمنه ن اك^عارو^عا بولادی. سونىمه ن ادامزات ؤزى جاسامپاز بولا تو،را وزگه له ردی ده جاسامپازداندىرو^عا تو^را که له دی. وسی و،ده رىسكه قارسى كه لگه ن به تپاق دو^زاققا تو،سو^گه ءماجبو،ر بولارى حاق.          

منبع اصلی مطلب : حاجي محمد شادكام
برچسب ها : جانه قو،لدىق
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : ه ركندىك جانه قو،لدىق